040-181921
info@byggnadsundersokningar.se

Tvister

Byggnadsundersökningar AB har gedigen erfarenhet av olika tvistefrågor och tvisteförfaranden. Genom åren har vi hjälpt advokater, entreprenörer, försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner med sakkunnig expertis i samband med tvistelösningar. Vi har lång erfarenhet från denna typ av arbeten och kan även bidra med kontakter till kompetenta och för ändamålet lämpliga jurister.

Entreprenadtvister

Fel förekommer ofta i entreprenader. Vanligen är beställare och entreprenör överens om vad som är fel och hur dessa fel skall avhjälpas. Ibland uppkommer dock tvister huruvida ett förhållande i entreprenaden är att betrakta såsom ett fel eller ej. I vissa fall löser man dessa tvister genom att anlita en besiktningsman på ett tidigt stadium, men ibland krävs det att ärendet avgörs genom domstol. I det senare fallet anlitas vanligen en sakkunnig som kan hjälpa juristen att bedöma de tekniska felen på ett djupare plan än vad som sker vid en besiktning. Oberoende av storlek på entreprenad hjälper Byggnadsundersökningar AB er genom tvisten.
 

Jordabalkstvister

Om fel och brister upptäcks eller upplevs, vilka inte var möjliga att se eller förvänta i en fastighet efter köpet, behöver dessa fel ofta utredas och kartläggas. I vanligt tal omnämns dessa brister som ”dolda fel”. Preskriptionstiden för fastighetstvister är 10 år. Jordabalken säger att man, inom skälig tid efter upptäckten av en avvikelse, omgående skall upplysa motparten om detta, så denne har möjlighet att ta ställning i frågan. I sådant fall rekommenderas att snarast anlita Byggnadsundersökningar AB för kartläggning, lokalisering och analys av bristerna.