040-181921
info@byggnadsundersokningar.se

Inomhusmiljö

Under flera år har vi arbetat med undersökningar och analyser i lokaler där användarna av en eller annan anledning påtalar besvär. I vardagligt tal kallar man byggnaderna för "sjuka hus", inte för att husen i sig är sjuka utan för att människor som vistas i dem upplever sjukdomssymptom.

Orsakerna till problemen är komplexa och forskning sker på olika nivåer med stor bredd. Tillsammans med att vi ständigt håller oss uppdaterade med de nya forskningsrönen, bland annat via Byggdoktor-organisationen, bygger vi ständigt på vår redan gedigna erfarenhetsbank genom aktivt fältarbete och analyser.

De symptom (SBS-symptom) som människor upplever i sjuka byggnader kan variera stort mellan olika byggnader, men också mellan olika individer. Exempel på symptom är trötthet, hudutslag, huvudvärk, irritationer på slemhinnor, klåda etc. Listan kan göras lång, men vi nöjer oss med dessa exempel.

Är du inte nöjd med inomhusmiljön på ställen du stadigvarande vistas bör du kontakta oss. Är ni många användare av samma lokal kan det vara lämpligt att börja utredningen med enkätundersökningar enligt den modell som Miljö-Yrkesmedicinska kliniken vid regionsjukhuset i Örebro arbetat fram. Efter intervjuer och utvärdering av enkätsvaren kan vi oftast, snabbare analysera fram källan till de problem som belastar aktuellt objekt.

Vi undersöker och analyserar känsliga konstruktionsdelar och byggmaterial i byggnaden, kontrollerar luftkvalitén, såväl med avseende på mikroorganismer (VOC-mätningar), partikelförekomst samt ventilationseffektivitet. Del av undersökning kan även omfatta provtryckning för kontroll av byggnadens lufttäthet samt thermografering.

I utredningsarbeten av denna typ är "helhetssynen" mycket viktig. Vår gedigna teoretiska bakgrund, ständigt uppdaterad med nya rön, kombinerad med många års erfarenhet från praktiskt arbete ute på fältet, ger oss möjlighet att angripa problemen i inomhusmiljön på bred front. Samtidigt borgar vårt analysarbete för optimala åtgärdslösningar såväl tekniskt som ekonomiskt.

Det är en självklar rättighet och en absolut förutsättning för trivsel, att användare av lokaler skall kunna vistas där långa stunder utan att må dåligt.