040-181921
info@byggnadsundersokningar.se

Entreprenadbesiktning

Entreprenadbesiktningar utförs för att säkerställa att Ni som beställare har erhållit den produkt som ni har beställt. Vid entreprenadbesiktningen beaktas både entreprenörens och beställarens intressen avseende huruvida entreprenadens utförande har uppfyllt rådande branschregler och myndighetskrav vid en byggentreprenads utförande. Besiktningsmannen bedömer entreprenaden mot bakgrund av det kontrakt som gäller mellan parterna i entreprenaden.

Det förekommer olika entreprenadbesiktningar beroende på när i entreprenaden besiktningen sker. Exempel på dessa besiktningar är förbesiktning, slutbesiktning, garantibesiktning, §59-besiktning, efterbesiktning och särskild besiktning.

Vid en slutbesiktning inleder man med ett startmöte vid vilket bland annat handlingarna för entreprenaden granskas. Därefter besiktigas entreprenaden. Delar av entreprenaden kan ibland besiktigas utifrån de intygande som entreprenören lämnar skriftligen. Vanligen görs då stickprovsmässiga kontroller.

  Normalt utser beställaren besiktningsman, men det förekommer också att parterna utser besiktningsman gemensamt.

  Vanligen är entreprenaden beställd genom ett entreprenadkontrakt som upprättats mellan parterna och därefter signerats. Entreprenaden kan också vara beställd muntligen. Inom byggbranschen förekommer ett flertal olika standardavtal och bestämmelser. I många fall skall entreprenaden besiktigas mot någon av dessa bestämmelser i kombination med övriga avtalshandlingar. Exempel på sådana standardavtal är AB04, ABT06, ABS09, Hantverkarformuläret 18 etc. Vid konsumententreprenader är det alltid konsumenttjänstlagen som ligger i botten för avtalet. Konsumenttjänstlagen kan aldrig förhandlas bort i en konsumententreprenad.

  Byggnadsundersökningar AB utför entreprenadbesiktningar. Exempel på sådana är tillbyggnader, småhus, fritidshus, bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter. De huvudsakliga anledningarna till att Ni skall anlita oss för ett sådana uppdrag är att:

  • vi har god teknisk utbildning
  • vi har lång och gedigen erfarenhet från skador i byggnader
  • vi är certifierade/godkända
  • vi har god kunskap inom entreprenadjuridiken
  • vi är omtänksamma och hederliga mot våra uppdragsgivare