040-181921
info@byggnadsundersokningar.se

Överlåtelsebesiktning

Jordabalken

Den delen i svensk lag som behandlar och reglerar fastighetsköp kallas jordabalken. Denna ställer höga krav på en person som skall köpa en fastighet. Det är köparens plikt att undersöka det hus han avser att förvärva. Säljaren å sin sida har upplysningsplikt för vad han vet om huset.

Folk i allmänhet innehar oftast inte erforderliga kunskaper för att bilda sig en uppfattning om vilka risker han ikläder sig vid köp av en fastighet. Därför bör man anlita en fackman för en s.k överlåtelsebesiktning.

Besiktningsmannens uppgift är inte att råda eller avråda, utan via sina byggnadstekniska kunskaper och erfarenheter, redogöra för sina iakttagelser på ett sådant sätt att lekmannen, som köpare, kan bilda sig en uppfattning om den aktuella byggnaden är "det hus" som han förväntar sig. Ju fylligare beslutsunderlaget är desto lättare blir det att väga och värdera "produkt mot pris".

Svenska Byggingenjörers Riksförbund, SBR, har arbetat fram ett koncept för överlåtelsebesiktning av fast egendom. De har utbildningar, erfarenhetsutbyten, former för hur besiktningen skall verkställas, kunskapsprövning och förteckningar över certifierade/godkända besiktningsförrättare indelade efter de län där de är verksamma.

Besiktning

En SBR-godkänd besiktningsförrättare har alltid erforderlig ansvarsförsäkring Enligt SBR-modellen omfattar en överlåtelsebesiktning följande fyra delar:

  • Handlingar
  • Okulär besiktning
  • Riskanalys
  • Fortsatt teknisk utredning

Handlingar omfattar oftast granskning av ritningar och tekniska beskrivningar, men kan även omfatta annan tillgänglig skriftlig information.

Den okulära besiktningen innebär att besiktningsmannen kontrollerar alla inspekterbara utrymmen i byggnaden, dess fasader och tak, samt marken i byggnadens omedelbara närhet. Alla iakttagelser redovisas i ett skriftligt utlåtande.

Riskanalysen innefattas i ovan nämnda rapport. Med riskanalys menas att besiktningsmannen med sina kunskaper och erfarenhet skall göra en bedömning av de påtagliga risker för väsentligt fel som kan föreligga eller föreligger i det besiktigade objektet. En risk behöver inte med automatik betyda att köparen skall avstå köp. För att exempelvis en konstruktionsdel definieras som en riskkonstruktion, behöver detta inte betyda att risken "infrias". Det är endast köparen som kan avgöra vilka risker han är beredd att ta, men underlaget skall vara så utförligt att han har en klar bild av den risk han ikläder sig. Allt villaboende är förknippat med vissa risker.
 

Fortsatt teknisk utredning rekommenderas om besiktningsmannen bedömer att en detalj i huset bör kontrolleras noggrannare. Det kan röra sig om fuktmätningar, kontroll av konstruktionsuppbyggnad, undersökning av delar som inte omfattas av överlåtelsebesiktningar etc. Utredningen kräver ofta förstörande ingrepp i konstruktionerna. Byggnadsundersökningar AB utför överlåtelsebesiktningar. De huvudsakliga anledningarna till att Ni skall anlita oss för ett sådana uppdrag är att:

  • vi har god teknisk utbildning.
  • vi har lång och gedigen erfarenhet från fukt- och vattenskador.
  • vi har erfarenhet från ett stort antal genomförda överlåtelsebesiktningar.
  • vi är certifierade.
  • vi är omtänksamma och hederliga mot våra uppdragsgivare.

Hos oss skall Ni känna Er trygga när Ni fattar "Ert livs beslut".

Är Ni osäkra på vem Ni skall anlita för överlåtelsebesiktningen så rådfråga Ert försäkringsbolag, kreditinstitut eller någon annan som har "intresse av att stå på Er sida" i affären.

Kontakta oss